Avtalevilkår -
Lagerboxen Smart og Lagerboxen Pallehotell 

LAGERBOXEN AS

Sist oppdatert 12. januar 2024


Disse avtalevilkårene gjelder for alle avtaler som Lagerboxen AS («Lagerboxen») inngår med sine kunder («Kunden») om oppbevaringskonseptene Lagerboxen Smart («Lagerboxen Smart») og Lagerboxen Pallehotell, slik disse til enhver tid er beskrevet på www.lagerboxen.no («Tjenesten»).

For avtaler om utleie av minilager gjelder våre standard leievilkår.


Avtale om bruk av Tjenesten inngås elektronisk gjennom Lagerboxens bestillingsløsning på www.lagerboxen.no. Leieforholdet er ikke gyldig før (i) online registrering er mottatt av Lagerboxen, (ii) Lagerboxen har bekreftet ordren og (iii) at det er registrert betaling på Lagerboxens bankkonto.

I forbindelse med bestilling av Tjenesten skal Kunden oppgi blant annet fullt navn, telefonnummer, epostadresse og bostedsadresse/forretningsadresse. Riktigheten av slike opplysninger kan kreves bekreftet gjennom autentiseringsløsning. 

Kunden aksepterer at Lagerboxen innhenter kredittopplysninger om Kunden i forbindelse med registrering og ved manglende betaling, samt at gjenpartsbrev kan sendes elektronisk (SMS/e-post).

Lagerboxen forbeholder seg retten til å avvise kunder på fritt grunnlag.


Tjenesten tilbys på månedsbasis fra og med oppstartsdato og til og med siste dag i måneden. Som oppstartsdato regnes dagen der Kunden gis tilgang til Tjenesten, jf. punkt 5. 

Leieperioden forlenges automatisk med én kalendermåned av gangen, med mindre oppsigelse er meddelt Lagerboxen senest 14 dager før leieperiodens utløp.

Oppsigelse registreres på www.lagerboxen.no.  

Lagerboxen forbeholder seg retten til å si opp avtalen om leveranse av Tjenesten med én måneds varsel regnet fra den første i påfølgende måned.

Kostnader forbundet med Tjenesten er opplyst i Lagerboxens til enhver tid gjeldende prisliste som er tilgjengelig på www.lagerboxen.no. Lagerboxen forbeholder seg retten til å foreta prisreguleringer med minimum én måneds varsel. Med mindre annet klart fremkommer er alle priser oppgitt eks. mva.

Tjenesten betales forskuddsvis, med forfall den 1. i hver måned.  Ved oppstart betales vederlag for inneværende måned. Ved oppstartdato etter den 20. i måneden skal Kunden i tillegg betale vederlag for påfølgende måned.

Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på utleiers konto. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente iht. forsinkelsesrenteloven, og gebyr kreves ved purring. Ubetalte krav vil bli oversendt til inkasso iht. gjeldende regelverk.

Ved forsinket betaling samtykker Kunden herved til at Lagerboxen kan suspendere Kundens tilgang til Tjenesten (herunder eiendeler i Lagerboxens forvaring), inntil utestående leie, samt evt. gebyrer og renter, i sin helhet er betalt.

Løsøre som oppbevares i Lagerboxens lokaler på tidspunktet for suspensjon av Kundens tilgang til Tjenesten anses som overlevert til Lagerboxen som håndpant til sikkerhet for de krav Lagerboxen måtte ha eller få mot leietaker.

Det gis ingen refusjon dersom Kunden avslutter bruken av Tjenesten før avtaleperioden utløper.

Tjenesten er tilgjengelig for Kunden i de tidsrom, på de dager og på de steder som til enhver tid fremkommer på www.lagerboxen.no eller i ordrebekreftelsen

Levering og henting av Lagerboxen Smart-enheter til/fra Kunden bestilles på www.lagerboxen.no, og tjenesten er tilgjengelig innenfor de tidspunkter som til enhver tid fremkommer på www.lagerboxen.no. Kunden anviser sted der Lagerboxens transportmidler eller Lagerboxen Smart-enheter kan plasseres, som alltid skal være lovlig. Eventuelle parkeringsgebyrer blir etterfakturert Kunden.

Eventuelle adgangskoder til drop-off/pick-up sone som tildeles Kunden er personlig og unik, og skal ikke deles med uvedkommende. Kunden er alltid ansvarlig for de personer som benytter seg av adgangskoden. Ved mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til adgangskoden, skal Lagerboxen varsles umiddelbart. Kundens tilgang til Leietakers tilgang til drop-off/pick-up sone vil da sperres inntil ny kode er utstedt. Kunden har ikke adgang til å oppholde seg i drop-off/pick-up sone utover nødvendige ærender.


Avtalen mellom Lagerboxen og Kunden gir Kunden rett til å benytte Tjenesten slik denne er spesifisert i ordrebekreftelsen.

Tjenesten må kun benyttes til lagring av gjenstander tilhørende Leietaker. Fremleie eller overdragelse av avtalen er ikke tillatt. 

Det er ikke tillatt å drive salg eller annen næringsvirksomhet fra Lagerboxens lokaler eller transportmidler. 

Kunden er selv ansvarlig for forsvarlig pakking, emballering og sikring av egne gjenstander, og det tilligger Leietaker en streng aktsomhetsplikt i forhold til å påse at lagrede gjenstander ikke påfører skade på person, Lagerboxens eiendom eller øvrige Kunders lagrede gjenstander. Det er ikke tillatt å oppbevare gjenstander det er straffbart å være i besittelse av, eller som stammer fra straffbare forhold. Det samme gjelder for mat, illeluktende varer, brannfarlig væske eller gass, eksplosiver, dyr eller annet som kan forvolde skade eller medføre fare eller ulempe for Lagerboxens eiendom eller øvrige Kunders eiendom. Lagerboxen kan kreve at Kunden fjerner slike gjenstander umiddelbart, eller selv fjerne gjenstandene for Kundens regning.

Leietaker plikter å behandle Lagerboxens eiendom med tilbørlig aktsomhet, og blir erstatningsansvarlig for all skade. Lagerboxens transportmidler eller Lagerboxen Smart-enheter som er utplassert hos Kunden skal holdes under oppsyn av Kunden. Dersom Kunden oppdager skade på Lagerboxens eiendom, skal Kunden gi melding om dette til Utleier uten unødig opphold Det er ikke tillatt å gjøre endringer på, reparere eller på annen måte søke å modifisere Lagerboxens eiendom.

Leietaker skal selv ta hånd om eget avfall og fjerne dette fra Lagerboxens eiendom for egen regning.

Overtredelse av bestemmelser i dette punkt 3 anses som vesentlig mislighold som gir Lagerboxen rett til å heve leiekontrakten med øyeblikkelig virkning.

Med ‘Lagerboxens eiendom’ menes i disse standardvilkårene Lagerboxens lokaler, transportmidler, Lagerboxen Smart-enheter, samt øvrige eiendeler som eies eller disponeres av Lagerboxen.


I alle tilfeller hvor det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på Lagerboxens eiendom eller andre gjenstander som oppbevares i lokalene, har Lagerboxen rett til å skaffe seg adgang til innelåste eller innpakkede gjenstander som befinner seg i Lagerboxens lokaler uten forutgående varsel til Kunden. Det samme gjelder dersom Lagerboxen har grunn til å tro at Kunden har lagret gjenstander som strider mot avtalevilkårene.

Kunden blir erstatningsansvarlig for all skade eller mangler som skyldes Kunden selv eller personer som handler på vegne av Kunden. Det samme gjelder skader som skyldes gjenstander som Lagerboxen har i sin forvaring. Erstatningsplikten omfatter også kostnader som måtte følge av utrydding av skadedyr/utøy.

Ved mislighold plikter Kunden også å erstatte det vederlagstap Lagerboxen blir påført som følge av misligholdet. Likeledes må Kunden erstatte alle omkostninger som misligholdet måtte påføre Lagerboxen, herunder saksomkostninger og utgifter til rydding og rengjøring.

Ved vesentlig mislighold av leieavtalen kan Lagerboxen heve denne, og Kunden skal da straks fjerne alle sine eiendeler fra Lagerboxens eiendom. 


Senest klokken 12:00 den dagen avtalen opphører, uansett årsak, skal Kunden ha fjernet alle sine eiendeler fra Lagerboxens eiendom. 

Gjenstander som ikke er fjernet innen ovennevnte frist anses oppgitt av Kunden, og tilfaller Lagerboxen uten vederlag. Etterlater Kunden søppel eller andre gjenstander som Lagerboxen ikke ønsker å overta, kan Lagerboxen kaste eller fjerne disse for Kundens regning og risiko. Dersom Lagerboxen finner det hensiktsmessig kan Lagerboxen oppfordre Kunden til å hente eiendelene innen en fastsatt frist mot samtidig betaling av Lagerboxens krav mot Kunden. Lagerboxen har i alle tilfeller rett til å holde gjenstandene tilbake inntil Lagerboxens krav mot Kunden er dekket i sin helhet. Dersom Lagerboxen finner det hensiktsmessig kan Kundens gjenstander flyttes til et annet lokale for Kundens regning.


Kunden belastes vederlag i tråd med avtalen inntil alle gjenstander er fjernet fra Lagerboxens eiendom og Lagerboxens krav mot Kunden er dekket i sin helhet.


Lagerboxen og Kunden holder sine respektive eiendeler og interesser forsikret. Kunden må således selv sørge for nødvendige forsikringer på gjenstander som plasseres i Lagerboxens forvaring, som for eksempel brann, tyveri, hærverk og plutselige uforutsette skader, da dette ikke dekkes av Lagerboxens forsikringer.

Ut over adgangskontroll og kameraovervåkning av egne lokaler, påtar Lagerboxen seg intet ansvar for oppsyn eller tilsyn av gjenstander som lagres i Lagerboxens lokaler. 

Lagerboxen er ikke erstatningsansvarlig dersom gjenstander blir skadet eller går tapt som følge av brann, røykutvikling, vannlekkasje, tyveri, temperatur eller fuktsvingninger, støv, skadedyr/utøy, naturskade eller andre forhold, utover det som dekkes av Lagerboxens gjeldende forsikringer. Det samme gjelder for skade og/eller tap som oppstår som følge av Kundens egen eller øvrige kunders adferd, herunder at uvedkommende har fått tilgang til Lagerboxens eiendom, eller skade og/eller tap som skyldes lagring av gjenstander som ikke tilhører Lagerboxen. Lagerboxen kan heller ikke holdes ansvarlig for personskader, herunder personskader forårsaket av Lagerboxens eiendom, med mindre annet følger av ufravikelig lov. 

Lagerboxen fraskriver seg alt ansvar for transportskader som ikke skyldes grov uaktsomhet fra Lagerboxens personell, herunder skader som skyldes mangelfull pakking eller emballering. 

Lagerboxen kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for Kundens indirekte tap og et eventuelt erstatningsbeløp er oppad begrenset til et beløp tilsvarende 12 måneders vederlag. 


All kommunikasjon fra Lagerboxen til Leietaker vil både under og etter avtaleforholdet rettes mot e-postadresse og/eller telefonnummer som er registrert på www.lagerboxen.no. Leietaker er ansvarlig for at Lagerboxen har oppdatert kontaktinformasjon, og bærer risikoen dersom Utleier ikke kommer i kontakt med leietaker gjennom oppgitt kontaktinformasjon. I forbrukerforhold har Kunden rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelse av avtalen.


Ved bruk av angrerett på bestilling gjort med færre enn 7 dager fra bestillingsdato til oppstartdato, vil det påløpe et avbestillingsgebyr på kr. 395.


For å kunne bruke angreretten må Kunden underrette oss, Lagerboxen AS, Postboks 209, 4662 Kristiansand, post@lagerboxen.no på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen f. eks. i et brev med post eller epost. Kunden kan benytte angreskjema som du mottar sammen med bestillingsbekreftelsen, med det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at Kunden sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom Kunden går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Dersom oppstartsdato for Tjenesten er før angrefristen utløper, må imidlertid Kunden betale for den del av tjenesten som er forbrukt fram til Kunden underrettet Lagerboxen om bruk av angreretten.Særvilkårene i dette punkt 12 gjelder kun for avtaler om Lagerboxen Pallehotell:
Lagerboxen forbeholder seg retten til å endre leievilkårene med minimum én måneds varsel.Lagerboxen forbeholder seg retten til å flytte sin virksomhet til andre lokaler innenfor samme kommune med minimum én måneds varsel.Lagerboxen er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som selskapet utfører i forbindelse med avtalen. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende

personvernlovgivning, inkludert personvernforordringen (“GDPR”). For ytterligere informasjon om selskapets behandling av personopplysninger vises det til Lagerboxens personvernerklæring.


Eventuelle tvister som springer ut av leieforholdet skal partene forsøke å løse i minnelighet. Dersom tvisten ikke er mulig å løse utenomrettslig, skal tvisten avgjøres av de ordinære domstoler med Kristiansand tingrett som avtalt verneting.* * *