Leievilkår

LAGERBOXEN AS

Sist oppdatert 24. september 2022

Disse leievilkårene gjelder for alle avtaler om utleie av minilager som Lagerboxen AS («Lagerboxen» eller «Utleier») inngår med sine kunder («Leietaker»). 


Kontrakt for leie av minilager inngås elektronisk gjennom Utleiers bestillingsløsning på www.lagerboxen.no. Leieforholdet er ikke gyldig før (i) online registrering med angivelse av leieobjektet er mottatt av Utleier, (ii) Utleier har bekreftet leieforholdet og (iii) at det er registrert betaling på Utleiers bankkonto.

I forbindelse med bestilling av minilager skal Leietaker oppgi blant annet fullt navn, telefonnummer, epostadresse og bostedsadresse. Riktigheten av slike opplysninger kan kreves bekreftet gjennom autentiseringsløsning. 

Leietaker aksepterer at Utleier innhenter kredittopplysninger om Leietaker i forbindelse med registrering og ved manglende betaling av leie, samt at gjenpartsbrev kan sendes elektronisk (SMS/e-post).

Utleier forbeholder seg retten til å avvise kunder på fritt grunnlag.


Minilageret leies ut på månedsbasis fra og med oppstartsdato og til og med siste dag i måneden. Som oppstartsdato regnes dagen der Leietaker mottar adgangskode til minilageret. Leieperioden forlenges automatisk med én kalendermåned av gangen, med mindre oppsigelse er meddelt Lagerboxen senest 14 dager før leieperiodens utløp.
Oppsigelse registreres på www.lagerboxen.no.  Ved utflytting skal leietaker bekrefte tømming og fraflytting av minilageret. Det gjøres enten via link som kommer pr epost, sms og henger synlig i lokalet. Utleier forbeholder seg retten til å si opp leieforholdet med én måneds varsel regnet fra den første i påfølgende måned.


Kostnader for leie av minilager er opplyst i Lagerboxens til enhver tid gjeldende prisliste som er tilgjengelig på www.lagerboxen.no. Lagerboxen forbeholder seg retten til å foreta prisreguleringer med minimum én måneds varsel.

Leien betales forskuddsvis, med forfall den 1. i hver måned.  Ved leiestart betales leie for inneværende måned. Ved oppstartdato etter den 20. i måneden skal Leietaker i tillegg betale leie for påfølgende måned.

Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på utleiers konto. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente, og gebyr kreves ved purring. Ubetalte krav vil bli oversendt til inkasso iht. gjeldende regelverk.

Ved forsinket betaling samtykker Leietaker herved til at Utleier kan suspendere Leietakers tilgang til minilageret inntil utestående leie, samt gebyrer og renter, i sin helhet er betalt.

Det gis ingen refusjon dersom Leietaker flytter ut av minilageret før leieperioden utløper. 


Leietaker tildeles en adgangskode til minilageret straks leiekontrakt er inngått iht. punkt 2 ovenfor. Minilageret overtas ryddet, rengjort og for øvrig «as is». 

Leietakers adgangskode er unik og skal ikke deles med uvedkommende. Leietaker er alltid ansvarlig for de personer som benytter seg av adgangskoden. Ved mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til adgangskoden, skal Utleier varsles snarest gjennom kontaktskjema på www.lagerboxen.no. Tilgang til lagerhotellet/minilageret vil da sperres inntil ny kode er utstedt.

Leietaker har tilgang til minilageret innenfor lagerhotellets ordinære åpningstider. Informasjon om åpningstider finnes på www.lagerboxen.no. Utleier forbeholder seg retten til å endre åpningstider uten forvarsel. Driftsmeldinger søkes meddelt leietakere på www.lagerboxen.no. Leietaker må finne seg i driftsstans/-forstyrrelser som begrenser eller hindrer tilgang til minilageret i inntil 3 påfølgende virkedager uten erstatning eller avslag i leien.

Leietaker har ikke adgang til å oppholde seg i lagerhotellet utover ærend til sitt minilager. Det er ikke tillatt å drive salg eller annen handelsvirksomhet fra lageret. Leietaker skal påse at porter og dører til lagerhotellet holdes lukket slik at uvedkommende ikke får tilgang til lagerhotellet.

Minilageret må kun benyttes som lager for eiendeler tilhørende Leietaker eller noen i dennes husstand. Fremleie eller overdragelse av minilageret er ikke tillatt. 

Leietaker er selv ansvarlig for forsvarlig lagring av egne eiendeler og det tilligger Leietaker en streng aktsomhetsplikt i forhold til å påse at lagrede gjenstander ikke påfører skade på eiendommen, minilageret eller øvrige leietakeres lagrede gjenstander. Minilageret må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende, eller ved støv, støy, lukt eller annet som sjenerer Utleier, øvrige leietakere eller naboer. Det er ikke tillatt å medbringe eller oppbevare gjenstander det er straffbart å være i besittelse av, eller som stammer fra straffbare forhold. Det samme gjelder for mat, illeluktende varer, brannfarlig væske eller gass, eksplosiver, dyr eller annet som kan forvolde skade eller medføre fare eller ulempe for Lagerboxen, eiendommen eller øvrige leietakere. Utleier kan kreve at Leietaker fjerner slike gjenstander umiddelbart, eller selv fjerne gjenstandene for Leietakers regning.

Leietaker kan ikke benytte arealer utenfor minilageret til lagring. Hensatt løsøre utenfor minilageret ansees som derelinkvert gods og kan fjernes av Utleier for Leietakers regning uten varsel. 

Leietaker plikter å behandle minilageret så vel som eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Det er ikke tillatt å gjøre endringer på, reparere eller på annen måte søke å modifisere Utleiers eiendom, for eksempel montering av hyller. Dersom Leietaker påfører skade på porter, vegger, gulv eller bygningsmassen for øvrig, skal Leietaker gi melding om dette til Utleier uten unødig opphold.

Leietaker skal selv ta hånd om eget avfall og fjerne dette fra lagerhotellet for egen regning. Intet avfall skal legges i eiendommens søppelkasser.

Lagerboxen kan fastsette ordensregler for lagerhotellet/bruk av minilageret. Leietaker plikter å sette seg inn i og følge de til enhver tid gjeldende ordensregler slik disse er oppslått i lagerhotellet og på www.lagerboxen.no.

Overtredelse av bestemmelser i dette punkt 5 eller gjeldende ordensregler anses som vesentlig mislighold som gir Utleier rett til å heve leiekontrakten med øyeblikkelig virkning.


Leietaker plikter å gi Lagerboxen tilgang til minilageret alle dager, for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, taksering, forandringsarbeid og lignende. Leietaker skal varsles med rimelig frist. I alle tilfeller hvor det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på eiendommen eller gjenstander som oppbevares på eiendommen, har Utleier rett til å skaffe seg adgang til minilageret uten slikt varsel. Det samme gjelder dersom Utleier har grunn til å tro at det er lagret gjenstander i minilageret som strider mot leievilkårene.


Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade eller mangler som skyldes Leietaker selv, personer som har benyttet seg av Leietakers adgangskode eller personer som Leietaker på annen måte har gitt adgang til lagerhotellet. Det samme gjelder skader som skyldes gjenstander som oppbevares i minilageret. Erstatningsplikten omfatter også kostnader som måtte følge av utrydding av skadedyr/utøy.

Ved mislighold plikter Leietaker også å erstatte det leietap Utleier blir påført. Likeledes må Leietaker erstatte alle omkostninger som misligholdet måtte påføre Utleier, herunder saksomkostninger og utgifter til rydding og rengjøring.

Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis Leien eller avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (a). Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når Leieperioden er løpt ut, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (b).

Ved vesentlig mislighold av leieavtalen kan Utleier heve denne, og Leietaker skal da straks fraflytte Leieobjektet. 


Senest klokken 12:00 den dagen leieforholdet opphører, skal Leietaker stille minilageret til Utleiers disposisjon. 

Minilageret skal overleveres tomt, ulåst og ryddet/rengjort, og for øvrig i samme stand som det var ved overtakelse. Dersom minilageret er i dårligere stand enn ved leieperiodens oppstart, kan Lagerboxen AS kreve dekket nødvendige utgifter til utbedring. 

Eiendeler som ikke er fjernet innen ovennevnte frist skal anses etterlatt, og tilfaller Utleier uten vederlag. Etterlater Leietaker søppel og andre gjenstander Utleier ikke ønsker å overta, kan Utleier kaste eller fjerne disse for Leietakers regning. Dersom Utleier finner det hensiktsmessig kan Utleier oppfordre Leietaker om å hente eiendelene innen en fastsatt frist mot samtidig betaling av Utleiers krav mot Leietaker.


Utleier og Leietaker holder sine respektive eiendeler og interesser forsikret.


Eiendeler oppbevares i minilageret på eget ansvar og Leietaker er selv ansvarlig for å forsikre egne eiendeler, jfr. punkt 9 ovenfor. Utleier er ikke erstatningsansvarlig dersom eiendelene blir skadet eller går tapt som følge av brann, røykutvikling, vannlekkasje, tyveri, fukt, støv, skadedyr/utøy, naturskade eller andre forhold, utover det som dekkes av de forsikringer Utleier har som huseier.  Det samme gjelder for skade og/eller tap som oppstår som følge av Leietakers egen eller øvrige leietakeres adferd, herunder at uvedkommende har fått tilgang til adgangskoder, eller skade og/eller tap som skyldes lagring av gjenstander i lagerhotellet og som ikke tilhører Utleier.

Utleier kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for Leietakers indirekte tap og et eventuelt erstatningsbeløp er oppad begrenset til et beløp tilsvarende 12 måneders leie. 


All kommunikasjon fra Lagerboxen til Leietaker vil både under og etter leieforholdet rettes mot e-postadresse og/eller telefonnummer som er registrert på www.lagerboxen.no. Leietaker er ansvarlig for at Lagerboxen har oppdatert kontaktinformasjon, og bærer risikoen dersom Utleier ikke kommer i kontakt med leietaker gjennom oppgitt kontaktinformasjon. 


Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelse av avtalen.

Ved bruk av angrerett på bestilling gjort med færre enn 7 dager fra bestillings dato til startdato, vil det påløpe et avbestillingsgebyr på kr. 395.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss, Lagerboxen AS, Postboks 209, 4662 Kristiansand, post@lagerboxen.no på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen f. eks. i et brev med post eller epost. Du kan benytte angreskjema som du mottar sammen med bestillingsbekreftelsen, med det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.


Utleier forbeholder seg retten til å leievilkårene med minimum én måneds varsel.

Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: §§ 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-4 første ledd, 7-5, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd 10-5 og 10-6. For øvrig er det disse vilkårene som gjelder i de tilfeller der vilkårene har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler.


Eventuelle tvister som springer ut av leieforholdet skal partene forsøke å løse i minnelighet. Dersom tvisten ikke er mulig løse utenomrettslig, skal tvisten avgjøres av de ordinære domstoler med Kristiansand tingrett som avtalt verneting.


* * *